Το διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό
    Δικαίωμα αίτησης υποβολής αίτησης για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξη σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 1 έτος υπηρεσία στην κατεχόμενη οργανική...

—————

Διδακτικό Προσωπικό Πειραματικών Νηπιαγωγείων Τ.Ε.Π.Α.Ε.

    Συντονίστρια:                       Σ. Δραγκίνη  1ο Κλασσικό Νηπιαγωγείο:       Β. Αλεξίου 3ο Κλασσικό...

—————